Politica de Privacidade

Política de Privacidade

Mediante este aviso, informamos aos usuarios sobre da súa política de protección de datos de carácter persoal (en diante, "os Datos Persoais") para que os Usuarios determinen libre e voluntariamente se desexan facilitarnos os Datos Persoais que se lles poidan requirir ou que se poidan obter dos Usuarios con ocasión da subscrición. Reservámonos o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, anunciaremos nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

Os Datos Persoais recollidos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros e bases de datos automatizados inscritos na Axencia de Protección de Datos co código de inscrición 2100290871, sendo utilizados unicamente para o seu uso interno. Salvo nos campos en que se indique o contrario, as respostas ás preguntas sobre Datos Persoais son voluntarias, sen que a falla de contestación implique unha mingua na calidade ou cantidade dos servizos correspondentes, a menos que se indique outra cousa.

O Usuario garante que os Datos Persoais facilitados son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación nestes.

A recollida e tratamento automatizado dos Datos Persoais ten como finalidade o mantemento da relación contractual no seu caso establecida connosco, a xestión, administración, prestación, ampliación e mellora dos servizos nos que o Usuario decida subscribirse, darse de alta, ou utilizar a adecuación dos devanditos servizos ás preferencias e gustos dos Usuarios, o estudo da utilización dos servizos por parte dos Usuarios, o deseño de novos servizos relacionados cos devanditos servizos, o envío de actualizacións dos servizos, o envío, por medios tradicionais e electrónicos, de información técnica, operativa e comercial acerca de produtos e servizos ofrecidos por nós e/ou por terceiros, actualmente e no futuro.

Temos implementado os niveis de seguridade de protección dos Datos Persoais legalmente requiridos, e procuramos instalar aqueles outros medios e medidas técnicas adicionais ao noso alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos Datos Persoais.

Os Usuarios teñen recoñecidos e poderán exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación, así como o dereito a ser informados da utilización dos seus datos contactando connosco a través do correo electrónico datos@tendadovento.com tal como obriga a axencia de protección de datos.Tenda do Vento © 2012, by Engasoft